Stadtratsmitglieder seit 1946

Stadträte 1946-1948

 • Frank Karl
 • Lechner Johann
 • Zilker Josef
 • Meier Max
 • Danzer Johann
 • Pongratz Heinrich

Stadträte 1948-1952

 • Lechner Johann
 • Meier Max
 • Trägler Vinzenz
 • Kussinger Johann (Zweiter Bürgermeister)
 • Urban Josef

Stadträte 1952-1956

 • Trägler Vinzenz
 • Kussinger Johann (Zweiter Bürgermeister)
 • Meier Max
 • Liegl Alois
 • Laubmeier Karl (01.10.52 Austritt aus der SPD)

Stadträte 1956 -1960

 • Liegl Alois (Rücktritt am 27.10.1959)
 • Nachfolger Josef Danzer
 • Schmidt Franz
 • Trägler Vinzenz
 • Meier Max
 • Lechner Johann

Stadträte 1960-1966

 • Urban Anton
 • Pfaffl Hans
 • Schmidt Franz
 • Danzer Josef
 • Trägler Vinzenz

Stadträte 1966-1972

 • Liegl Alois (verstorben 09.02.1969)
 • Nachfolger Richard Kummert
 • Danzer Josef
 • Urban Anton
 • Schmidt Franz
 • Pfaffl Johann

Stadträte 1972-1978

 • Danzer Josef
 • Pfaffl Johann (Rücktritt am 08.11.1977)
 • Nachfolger: Anton Ferstl
 • Urban Anton
 • Kussinger Josef (Rücktritt am 29.01.1974)
 • Nachfolger: Josef Ederer

Stadträte 1978-1984

 • Dietl Karl
 • Ferstl Anton

Stadträte 1984-1990

 • Pfaffl Hans
 • Dietl Karl
 • Ferstl Anton
 • Laubmeier Max

Stadträte 1990-1996

 • Meier Maria
 • Laubmeier Max (Rücktritt am 11.04.1995)
 • Nachfolger Manfred Ruhland

Stadträte 1996-2002

 • Hendl Karl-Heinz
 • Meier Maria (Rücktritt am 03.12.1996)
 • Nachfolger Richard Herbrich
 • Ruhland Manfred
 • Urban Heinrich jun.

Stadträte 2002-2008

 • Hendl Karl-Heinz (3. Bürgermeister)
 • Urban Heinrich

Stadträte 2008-2014

 • Hendl Karl-Heinz (3. Bürgermeister)
 • Ruhland Manfred

Stadträte 2014-2020

 • Hendl Karl-Heinz (3. Bürgermeister)
 • Ruhland Manfred

Stadträte 2020-2026 * Ruhland Manfred (2020 - Juni 2021 Rücktritt) * Sandra Wittmann (Nachfolge von Manfred Ruhland Juli 2021 - 2026) * Hendl Karl-Heinz (über die SPD-Liste gewählt, dann aber aus der SPD ausgetreten)